From Waste to Sustainable Art

The Last Bear

2022 7 Photos

ชื่อผลงาน : The Last Bear (หมีตัวสุดท้าย)
เทคนิค: อัพไซเคิลขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว
จัดทำโดย: วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (Social Activist Artist)
และทีมชุมชนตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี ทีมชุมชนตำบลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ปัญหาขยะ ถ้าไม่ร่วมกันแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก

หมี เป็นสัญลักษณ์ของ มิตรภาพ และเป็น 1 ในคอลเลคชั่นของแพนดอร่า ศิลปินต้องการใช้ หมี เพื่อเป็นตัวแทนของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ ซึ่ง เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ผลงานชิ้นนี้ต้องการรณรงค์ ให้ทุกคนในโรงงานได้เห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ สร้างความตระหนัก ให้กับพนักกงานในองค์กรทุกคน ได้ให้ความสำคัญต่อการบริโภคอย่างมีสติ การลดการสร้างขยะ และเมื่อเกิดขยะ จะต้องทำความสะอาด คัดแยก และหมุนเวียนผ่านแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน แนวคิดนี้มีส่วนในการช่วยลดการเผาขยะที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกรวน