From Waste to Sustainable Art

Silic x WISHULADA x บ้านและสวน เพื่อ Unicef Thailand

2022 4 Photos

Silic x WISHULADA x บ้านและสวน เพื่อ Unicef Thailand
"ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่ร่วมกันแก้ไข จะส่งผลต่อเยาวชน คนรุ่นถัดไป"

วิชชุลดาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางครั้งนี้ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่ประกอบไปด้วย ต้นไม้ใหญ่ แหล่งน้ำ และสิ่งมีชีวิต โดยครั้งนี้ วิชชุลดาเลือกใช้ "หมี"เป็นสัญลักษณ์และเพื่อนคู่ใจของเด็กๆทุกคน และเป็นตัวแทนของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน *ซึ่งสิ่งที่ทำให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศแปรปรวน เพราะส่วนหนึ่งเกิดจาก"การใช้ทรัพยากรจนเกินพอดี" และกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล...

การจัดวางชิ้นงาน และกิจกรรมเวิร์คช็อป ครั้งนี้ จึงต้องการรณรงค์ให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญต่อการลดการสร้างขยะ หมุนเวียนใช้ซ้ำสิ่งของรอบตัวใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากสิ่งของใกล้ตัว สิ่งของที่มีในบ้าน การเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดยใช้หลักแนวคิด Rethink Reduce Reuse เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ ใช้พลังงานน้อยกว่าการ Recycle

และปลายทางของผลงานชิ้นนี้...
ตุ๊กตาหมี 2 ตัว จำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับยูนิเซฟ ประเทศไทย และของเล่นทั้งหมดที่ได้รับจากการบริจาค จะถูกส่งมอบต่อเยาวชนทั่วประเทศไทย

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้เพื่อมาจัดทำผลงานศิลปะ เป็นจำนวน 1,338.46175 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า