From Waste to Sustainable Art

Overflow - ท่วม/(ไหล)หลาก

2023 7 Photos, 1 Video

การบริจาคไม่ใช่คำตอบของการลดปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ!... ผลงานชิ้นนี้จึงต้องการบอกเล่ากองเสื้อผ้าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการซื้อ และใช้ทรัพยากรของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังแสดงถึงผลกระทบของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ฟอก ย้อม ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กว่าจะได้มาซึ่งเสื้อผ้าแต่ละตัวมีปริมาณน้ำเสียจำนวนมหาศาลที่กำลังไหลหลาก และส่งผลกระทบย้อนกลับสู่ทุกคนอีกครั้ง