From Waste to Sustainable Art

LEO Self Storage x WISHULADA

2023 5 Photos, 1 Video

LEO Self Storage x WISHULADA
ซอยเจริญกรุง 31

SUSTAINABLE MAP
Map of Talad Noi – Charoen Krung
Bangkok, Thailand

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ถือเป็นเมืองที่ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน WISHULADA จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง Landmark ชิ้นนี้ เพื่อรวบรวมเอาสถานที่สำคัญๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ร้านอาหารชื่อดัง ร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนา และจุดเช็คอิน ที่ต้องไปเยือนรอบๆ บริเวณเจริญกรุง - ตลาดน้อย ซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจและย่านแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รวบรวมเหล่านักสร้างสรรค์หลากหลายประเภท ทั้งยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก WISHULADA จึงต้องการให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพื้นที่นี้ได้สแกน QR Code และลองไปสัมผัสบรรยากาศ ณ สถานที่ต่างๆ ที่แนะนำ ในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศสามารถอุดหนุนสินค้าและบริการ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ที่น่าสนใจและต้องไปเยือนในย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย รวมถึงละแวกใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว

“ผลงานชิ้นนี้ใช้วัสดุเหลือใช้ อาทิ เหล็กมือสอง ฝาขวดน้ำพลาสติก ถุงน้ำยาซักผ้า ถุงขนม เศษผ้า ของเล่น ฯลฯ รวมกว่า 200 กิโลกรัม”

ที่ได้จากการรวบรวมวัสดุเหลือใช้ภายในย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อยและนำกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของนโยบายชาติ BCG Economy Model อีกทั้งยังเชื่อมโยงการหมุนเวียนขยะภายในชุมชน สู่การกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านผลงานศิลปะซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับทุกคน

กระบวนการสร้างสรรค์ ชิ้นงาน ศิลปินได้จัดทำร่วมกับชุมชน ตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี และชุมชนตำบลไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท ตามแนวคิดหลัก คือ “สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านความคิดสร้างสรรค์” โดยตั้งแต่ต้นทางการผลิต ศิลปินออกแบบชิ้นงานให้หลงเหลือเศษของเศษวัสดุให้น้อยที่สุด การใช้วัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ 100%จนถึงปลายทางผู้ชม ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการ 3 R สำคัญ คือ

Rethink(คิดใหม่) : ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
Reduce (ลดการใช้) : ลดการใช้ทรัพยากรใหม่
Reuse(ใช้ซ้ำ) : หมุนเวียนใช้ซ้ำสิ่งของให้มากที่สุด เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานน้อยกว่าการนำส่ง Recycle

วัสดุเหลือใช้
1. ฝาอลูมิเนียม 15 กิโลกรัม
2. แผ่นซีดีเก่า 30 กิโลกรัม
3. ถุงพลาสติกขนม 25 กิโลกรัม
4. ของเล่นเก่า 9.5 กิโลกรัม
5. ฝาขวดน้ำพลาสติก 4.2 กิโลกรัม
*ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดลงได้ 491.4587 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


WISHULADA to create this landmark which collects many important interesting places such as famous restaurants, café, museums, religious places, and check-in points in Talad Noi – Charoen Krung area. This area is one of the economic and creative areas that gathers a variety of creators and being an inspiration resource for many people from all around the world. WISHULADA wants visitors to scan QR Code and experience the atmosphere of the recommended places in this and surrounding areas. Both Thai and foreigner travelers able to support local products and services, also to publicize interesting and a must-place to visit in Talad Noi – Charoen Krung area and nearby zone to be well-known and attract attention. This can stimulate the economy in the areas.

“This landmark made from waste materials such as used iron bar, plastic bottle caps, laundry agent refilling plastic pouch bags, snack bags, remnant of cloth, toys, etc. in total approximately 200 kilograms.”
These waste materials were collected from Talad Noi – Charoen Krung area and circulated to re-use for new benefits. This activity is encouraged by Circular Economy’s concept which is one of the National policies, BCG Economy Model. Moreover, the circulation of waste materials can relate to the income distribution in local community through this artwork as an intermediate to communicate with everyone.

About the process of this creative art, the artist collaborates with Tambol Bang Mae Nang-community in Nonthaburi province and Tambol Rai Patthana-community in Chai Nat province base on the concept of “Create Changing through Creative Thinking”. From the upstream to midstream, the artist makes an effort to design and challenge using 100 percent waste materials for this installation with minimum left-over materials, through to the downstream, this artwork represents in front of everybody. Since our lifestyle has been changed to “New Normal”, thus it will be better if it is “New Normal with Environmental Concerning” that the artist would like to inspire through the work using the 3R concept.

Rethink: Rethink with more concern on environmental issue starting from changing our behavior.
Reduce: Reduce using new resources.
Reuse: Reuse belongings as many times as possible because this process consumes energy less than recycle

Reused Materials
1.Aluminium Caps 15 kg
2.Old CDs 30 kg
3.Snack Packaging 25 kg
4.Old Toys 9.5 kg
5.Plastic Bottle Caps 4.2 kg
*Able to reduce “Carbon footprint” for 491.4587 kgCO2e