From Waste to Sustainable Art

About Us

เกี่ยวกับวิชชุลดา

วิชชุลดา คือ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ และเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ให้บริการด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ทุกประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน บนความเชื่อที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า” และ “ทุกคนทำได้” กล่าวคือ ทุกคนมีศักยภาพในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงานได้อีกด้วย

ผลงานศิลปะของ วิชชุลดา เป็นสื่อกลางหนึ่งที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการหมุนเวียนใช้ซ้ำวัสดุเหลือใช้รอบตัวให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิชชุลดา เชื่อว่า พลังแหล่งความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับต้นทางการผลิต จนถึงปลายทางในการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำ จะช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งลงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนกลไกการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เนื่องจากปัญหาขยะเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงกันมาอย่างยาวนาน และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่ดำรงชีวิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้

WISHULADA is social activist artist and social enterprise which provides design service and create artwork from many kinds of waste materials to achieve the maximum benefit according to Circular Economy concept with the believing of “Nothing worthless” and “Everybody can do”. That is everybody can change waste materials to be reused and create value-added workpiece.
Artworks of WISHULADA can be one instrument that indicates the amount of waste and encourage everyone awareness on environmental problems. Besides, they can inspire people to effectively reuse the wasted materials surrounding us to reach the highest benefit.

WISHULADA believes that the power of creativeness together with suitable operational planning from upstream, such as production process, until downstream, such as consumer, to reuse waste materials, will reduce amount of waste materials that be discarded to be least left. This can be one supporting part of the mechanism for future sustainability. Because the waste problem issues are kept mention for the length of time and cannot be solved by just only a group of people, therefore this topic should be encouraged as duty and responsibility of everyone who living and exploiting natural resources of the world.

Vision

Be the leader to activate society by using arts indicate the amount of waste that occurred. Also, growing awareness of environmental problems and making inspiration to everyone about reusing, recycling, and upcycling things around us to be efficiently and achieve maximum benefit.

เป็นผู้นำในการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้หมุนเวียนใช้ซ้ำ (Reuse & Upcycle) วัสดุเหลือใช้รอบตัว อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

Values

Mission

Sustainable
 • 1
  To reduce the amount of waste generated in industrial systems in a concrete and evaluable way.

  ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากในระบบอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้
 • 2
  To collaborate with partnerships in term of product development to communicate the story of waste management creatively.

  ร่วมกันพัฒนาสินค้า กับพันธมิตร เพื่อสื่อสารเรื่องราวของการจัดการขยะ อย่างสร้างสรรค์
 • 3
  To improve potential of work team to understand waste management and creative thinking for creating more useful products from waste materials.

  พัฒนาศักยภาพของทีมงานให้เข้าใจด้านการจัดการขยะ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์และจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 • 4
  To support and encourage Thai arts and crafts for income distribution and self-esteem in potential of creators’ base on SE concept.

  สนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปะ และงานหัตถกรรมของคนไทย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพของนักสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของธุรกิจเพื่อสังคม

Art Business Collaborative
(Turning Trash to Treasured Art)

Masterpiece

Masterpiece

Premium Gift

Premium Gift

Product

Product

Workshop

Workshop

Art Rental

Art Rental

The Beginning of WISHULADA

จุดเริ่มต้นของ วิชชุลดา

เริ่มจากการสร้างงานศิลปะในปี พ.ศ. 2556 ชั้นปี ที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ช่วงแรกได้นำวัสดุเหลือใช้จากในบ้านที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก หลอด กาแฟ ฝาขวดน้ำ เศษผ้า ฯลฯ มาสร้างเป็นชิ้นงานศิลปะ นำเสนอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติ ที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความสนใจในบทความทางวิชาการ สารคดี และข่าวที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะในรูปแบบของ WISHULADA

Start with the sculpture art that I created when I was a junior of Faculty of Fine Art, Chulalongkorn University in 2013. At the beginning, I gathered all waste materials in my house which such as plastic cups, drinking straw, plastic caps, remnant of clothes, etc. for creating my artworks to tell the story about animals and environments which impacted from environmental problems. Including the interested in journals documentaries and news related to environmental so that inspired WISHULADA to create varieties of art works.

ระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีความตั้งใจว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว อยากนำองค์ความรู้ ทางด้านศิลปะ และความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อม มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นเครื่องมือใน การสื่อสารข้อความให้เข้าถึงสังคมได้เกิดความตระหนัก และการจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างเกิดประโยชน์

During studied in the university, WISHULADA had strong motivation to Social Activist Artist by using knowhow of arts, an interested in environment issues, and creativeness to be instruments for communicating message to society

Road Map of WISHULADA

เส้นทางของวิชชุลดา

Biography

ประวัติความเป็นมา

AWARDS

1 of Mirror 50 : To Celebrate 50 Empowering Ones (2023)

1 of Mirror 50 : To Celebrate 50 Empowering Ones (2023)

1 of 300 leaders of tomorrow who are shaping Asia’s future. By
            Gen.T List 2021

1 of 300 leaders of tomorrow who are shaping Asia’s future. By Gen.T List 2021

The 2022 Future List 100

The 2022 Future List 100

EDUCATION

TRAINING COURSES

2021: SET Social Impact GYM – Social Enterprise
2019: Por Laew Dee the Creator4
2019: Craft Man Shift – Thailand Creative and design Center
2019: Project Management - Clapper Club
2016: Training of Art Manager - Leuphana University of Luneburg (MOOC-Online)
2015: Training of Art Manager – Bangkok Art & Culture Centre

EXPERIENCES

2022: Guest Lecturer: Fashion and Apparel Design - Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University.
2022: Guest Lecturer: Special Problem in Architecture (Scrap Design) -Kasetsart University
2021: Guest Lecturer: - Faculty of Fine and Applied Arts - Chulalongkorn University
2021: Guest Speaker: "The Arts: Dreaming of a Shared Humanity" - HORASIS Asia Meeting 2021
2021: Project committee to improve the criteria for upcycled products (G-Upcycle) - Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)
2021: Leader of Circular Textile Cluster – THTI Thailand Textile Institute
2021: Guest Speaker: Advertising Association of Thailand
2021: Guest Speaker: U2T Project - National Institute of Development Administration
2021: Guest Lecturer: Fashion and Apparel Design - Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University.
2021: Guest Lecturer: Jewelry Design - Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University.
2021: Guest Speaker: Waste Management – UTCC University of the Thai Chamber of Commerce
2021: Guest Speaker: Waste Management - Republic Polytechnic (Singapore) and Chulalongkorn University
2021: Mentor of Design Hero Project - Thai Health Promotion Foundation
2021: Guest Speaker: European Union - ASEAN's 4th virtual event; Cooperation & Scholarship Day, this coming August 12-13 2021.
2021: Guest Lecturer: Waste Management - Chulalongkorn University
2021: Guest Speaker: Art & Circular Economy – Care the Whale Project /The Stock Exchange of Thailand
2020: Artist Collaboration with SOS Earth (Maria Poonlertlarp: Miss Thailand Universe 2017)
2020: Guest Speaker: Design Hero “The New Normal” – Thai Health Promotion Foundation
2020: Guest Speaker: Circular Economy – OTOP go inter (DITP Department of International Trade Promotion)
2020: Guest Speaker: Art & Design (Circular Economy) – Thailand Textile Institute
2020: Guest Speaker: Today at Apple – Apple ICONSIAM
2020: Guest Lecturer: Circular design - Dhurakij Pundit University
2020: Guest Lecturer: Special Problem in Architecture (Scrap Design) - Kasetsart University
2020: Guest Lecturer: Creative Communication for Change at Faculty of Architecture - Kasetsart University
2019: Guest Lecturer: Creative Communication for Change at Chitralada Technology College
2019: Guest Lecturer: Basic Visual Merchandising for Entrepreneur at Thailand Convention & Exhibition Bureau
2019: Guest Lecturer: Basic Visual Merchandising at Faculty of Engineering – Kasetsart University
2018: Guest Lecturer: Public Relations at Faculty of Journalism and Mass Communication – Thammasat University
2018: Guest Lecturer: Basic Visual Merchandise at The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand
2018: Changchui Creative Park, Bangkok: Visual Merchandising & Product Development Manager
2015: King Power International Co., Ltd.: Visual Merchandising Specialist (Burberry / Dunhill / Ralph Lauren / MCM / Fossil / Michael Kors)
2015: Crystal Design Center: Visual Merchandise & Display
2014: FYI Bangkok PR Agency -Public Relation Officer

EXHIBITIONS

2021: Solo Exhibition - Mango Art Festival
2020: Color of Charoenkrung - Creative Economy Agency
2020: (Solo Exhibition) Artist in Residence at The Peninsula Bangkok
2020: A Room Full of Women in International Women's Day at ATT 19
2019: WISHULADA Showcase – Bangkok Design Week 2019 / ATT19 Gallery
2018: Recruited to 1 of 13 Designers of Sustainable Brands BKK ‚Redesigning the good waste‛ at Bangka chao, BKK Thailand
2017: Art pieces at Changchui Creativepark, Bangkok
2016: Recruited to join the Art Exhibition (Brush-Sri) at People’s Gallery in Bangkok Art and Culture Centre, BKK Thailand
2015: Monster Sculpture in III by FlLYNOW Fashion Show at ELLE Fashion Week 2015 Fall Winter Central World, BKK Thailand
2015: Recruited to join the 7th Best Art thesis Exhibition at Queen Sirikit Gallery, BKK Thailand
2015: This is Tomorrow (Thesis art exhibition), Krungthai Gallery, BKK Thailand
2014: Globalization (Asia Plus art exhibition), Queen Sirikit Gallery, BKK Thailand
2014: My Mine Mind My, Chulalongkorn Musesum, BKK Thailand
2013: Once Upon a Times in Sri-Chang, Chulalongkorn Musesum, BKK Thailand
2012: Mirror (Art Exhibition),Chamjuree Art Gallery, BKK Thailand
2012: First Prize: Art Contest for Scholarship Nicole John by Embassy of the United States, BKK Thailand

Profesional Team

ทีมงานคุณภาพ